Megjelent a Színes Magyar Várak kifestő!
Megrendelhető
nálunk
1590 Ft + postaköltség áron, vagy beszerezhető partnereinknél.


Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelmi nyilatkozat letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva. A letölthető verzió szövege megegyezik az alább található szöveggel:

Adatvédelmi nyilatkozat – Koloratour Gyártó- és Kereskedelmi Bt.
Verziószám: 1.0
Hatályos: 2014. október 5-től

A www.koloratour.hu webáruház az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket végez. Ezen kívül a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a személyes adatok honlapon keresztül történő gyűjtése, kezelése, stb. során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján Társaságunk a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Koloratour Bt. a megrendelés teljesítéséhez használja fel, azokat nem tárolja, nem adja tovább harmadik félnek. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Társaságunk az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára.
Folyamatosan biztosítjuk, hogy az érintett az adatkezelést megtilthassa, melyet az érintett Társaságunk info@koloratour.hu emailcímére küldött levelében indítványozhat. Az adatkezelés megtiltása adott esetben azonban megakadályozhatja a termékértékesítés teljesítését. Társaságunk részére emailben feltett, erre irányuló kérdéseket 2 munkanapon belül megválaszolja. Az adatkezelésről a felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt jelen Adatvédelmi szabályzatból tájékozódhat.
Az adatvédelmi törvény alapján az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
· tájékoztatás
· helyesbítés
· törlés
· betekintés
· tiltakozás az adatkezelés ellen
A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) tartalmazza.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.